News

เสรีภาพพื้นฐานในครอบครัว

ครอบครัว หน่วยย่อยเล็กที่สุดของสังคม หากแต่เป็นสถาบันหลักของหน่วยสังคมมนุษย์ ซึ่งอยู่รวมกันโดยมีจุดมุ่งหมาย คือการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพื่อสร้างความเจริญให้เป็นสังคมใหญ่สืบต่อไป ด้วยเหตุนี้สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญอีกสถาบันหนึ่ง ถ้าสังคมใดพบครอบครัวล้มเหลวจำนวนมาก เช่น พ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรมลูกหลาน จนก่อให้เกิดปัญหาต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สังคมก็จะเต็มไปด้วยคนไม่สมบูรณ์ทางจิตใจ ทางความคิด และการศึกษา ถ้าไม่มีการเลี้ยงดูเด็กตามสมควร

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่น่ารู้

การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขสันตินั้น จะต้องมี กฎหมาย เพื่อใช้จัดระเบียบสังคม อีกทั้งยังประกอบด้วย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นแนวทางซึ่งใช้เชื่อมโยงให้สังคมมีความมั่นคงอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมี สิทธิ-เสรีภาพ อันเป็นอีกกลไกหนึ่งของสังคม ที่จะเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าสังคมนั้นๆ มีความสุขและสันติในหมู่มวลประชาชนไหม

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มั่นคง

ย้อนความไปตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทย มีการเลิกใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญทั้งถาวรและชั่วคราวมาแล้ว 20 ฉบับ ส่วนฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560