News

ตัวอย่างเสรีภาพในการพูดเป็นอย่างไร

‘เสรีภาพในการพูด’ หรือ ‘Freedom of speech’ คือ สิทธิทางการเมือง ในการสื่อสารคำพูดของบุคคล ทั้งพูด, แสดงออกถึงท่าทาง, สื่อสารด้วยตัวหนังสือ ทั้งกระดาษและในโลกออนไลน์ รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงเพลง, ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยสิทธิเสรีภาพในการพูด

เราทุกคนมีสิทธิอะไรบ้าง

สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งที่ประชาชนทุกคนพึงมี ซึ่งอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์ โดยสิทธิดังกล่าวแทรกตัวอยู่ในการดำรงชีวิตส่วนบุคคลและสังคม โดยมีทั้งสิทธิทั้งตามกฎหมายและสิทธิอันไม่ขึ้นกับบทบัญญัติของกฎหมาย หากแต่เกิดจากมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึง ความถูกต้อง, เป็นธรรม, ยุติธรรม แรกเริ่มคำว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ จะถูกกล่าวถึงในชื่ออื่น เช่น สิทธิในธรรม หรือสิทธิในธรรมชาติ เป็นต้น

หน้าที่ของประชาชนในปัจจุบัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 ได้บัญญัติหน้าที่ของประชาชนคนไทยไว้ 10 ข้อ ที่ชาวไทยพึงมีหน้าที่ปฏิบัติในสังคม เพราะรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นการกำหนดโครงสร้างในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม คนในประเทศมีสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเสรี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ตามมา โดยรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ปี 2560 ได้บัญญัติไว้ดังนี้