News

เสรีภาพในการสื่อสารเป็นอย่างไร

เสรีภาพในการสื่อสาร คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่ถูกบัญญัติขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษย์ชนระหว่างประเทศ สิทธินี้ทำให้ประชาชนในประเทศ สามารถแสดงออกความรู้สึกนึกคิด ทั้งพูด, แสดงท่าทาง หรือสื่อสารด้วยตัวหนังสือ และยังรวมถึงสิทธิในการศึกษา, หาข้อมูล เข้าถึงข้อมูลต่างๆ

เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมคืออะไร

‘สังคม’ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขได้นั้น นอกจากจะต้องมีกฎหมายเพื่อใช้จัดระเบียบแล้ว ก็ยังมี ประเพณี วัฒนธรรม ที่ใช้เป็นแนวทางควบคุมให้สังคมมีความมั่นคงอีกด้วย ต่อมาเมื่อสังคมเกิดการพัฒนา เจริญเติบโต จนกระทั่งสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้กลไกต่างๆ ที่นำมาจัดการสังคม จำเป็นต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย

เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างไร

สำหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกคน ในการเลือกยึดถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง โดยยืนอยู่บนหลักพื้นฐาน 2 ประการ ได้แก่…