Freedom-communication

เสรีภาพในการสื่อสารเป็นอย่างไร

เสรีภาพในการสื่อสาร คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่ถูกบัญญัติขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษย์ชนระหว่างประเทศ สิทธินี้ทำให้ประชาชนในประเทศ สามารถแสดงออกความรู้สึกนึกคิด ทั้งพูด, แสดงท่าทาง หรือสื่อสารด้วยตัวหนังสือ และยังรวมถึงสิทธิในการศึกษา, หาข้อมูล เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตลอดจนได้รับข้อมูล, ความรู้สึกนึกคิด, ความเห็นที่มีการสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย

ระดับประชาชน เสรีภาพในการสื่อสารทำให้มนุษย์แต่ละคนสามารถแสดงตัวตนออกมาสู่สาธารณะ ถึงแม้จะมีความแตกต่างจากผู้อื่น หรือแตกต่างจากปทัสถานของสังคมนั้นๆ ไม่ว่าผ่านการแต่งตัว, เขียน, แสดงออก แม้แต่การตั้ง Status บน Facebook ก็ตาม รวมถึงการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เมื่อบุคคลนั้นๆ ต้องเผชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรม โดยขาดปัจจัยหลายๆ อย่าง จึงทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ เช่น เกิดเหตุวัยรุ่นชายข่มขืนวัยรุ่นหญิงและทางฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ เป็นต้น บุคคลที่เป็นเจ้าทุกข์ก็มีเสรีภาพในการสื่อสาร โดยสามารถโพสต์เรื่องราวเหล่านั้นลงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมช่วยเป็นสื่อกลางในการร้องทุกข์ โดยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ซึ่งควรได้รับความคุ้มครอง

ต่อมาในระดับใหญ่ขึ้น คือ ชุมชนจวบจนสังคมระดับประเทศ เสรีภาพในการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่ประชาชนในชุมชนหรือในประเทศ ใช้เพื่อสื่อสารกับรัฐในการสะท้อนเห็นถึงปัญหาต่างๆ เพื่อเรียกร้องให้เกิดการปรับปรุง หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น คุณพ่อท่าหนึ่งได้เผยแพร่เรื่องราวที่ลูกสาวตนเอง โดนเด็กวัยรุ่นชายข่มขืนอย่างทารุณ หากแต่เรื่องนั้นกำลังจะเงียบด้วยฝีมือของผู้มีอิทธิพล คุณพ่อจึงจำเป็นต้องเผยแพร่เรื่องราวเหล่านั้นนั้นต่อสาธารณะชน เพื่อปลุกกระแสหาความเป็นธรรมให้แก่บุตรสาว เป็นต้น และเสรีภาพทางการแสดงออกยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นตัวผลักดันให้ประเทศนั้นเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพราะมีผู้คนหลายฝ่ายนำข้อคิดเห็น ข้อมูลที่แตกต่างกันมาถกกันอย่างเสรี จากปัจจัยเหล่านี้ได้นำไปสู่หนทางในการแก้ปัญหาที่กว้างไกลและมีประสิทธิภาพ แต่สุดท้ายนี้ปรัชญาที่สำคัญของเสรีภาพในการสื่อสาร คือ ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ โดยผู้ที่มากำหนดความรับผิดชอบในเรื่องนี้ ก็คือ ประชาชน และกฎหมายของรัฐ ด้วยการใช้กลไกทางสังคม หรือใช้กฎหมาย เข้ามาเป็นตัวกำหนด โดยเสรีภาพของบุคคลหนึ่งจะยุติ เมื่อเกิดการกระทบของสิทธิของอีกคนเกิดขึ้นมา ขยายความก็คือ คนเราทุกคนล้วนมีเสรีภาพในตนเอง แต่ถ้าเสรีภาพไปกระทบสิทธิของคนอื่นเมื่อไหร่ ถือว่าต้องหยุดทันที เช่น คุณมีสิทธิเขียนแสดงความคิดเห็นใน Facebook แต่ถ้าข้อความนั้นหยาบคาย ล่วงละเมิดชีวิตผู้อื่นมากเกินไป แสดงว่าคุณผิด เป็นต้น

About the author: admin