People-today

หน้าที่ของประชาชนในปัจจุบัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 ได้บัญญัติหน้าที่ของประชาชนคนไทยไว้ 10 ข้อ ที่ชาวไทยพึงมีหน้าที่ปฏิบัติในสังคม เพราะรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นการกำหนดโครงสร้างในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม คนในประเทศมีสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเสรี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ตามมา โดยรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ปี 2560 ได้บัญญัติไว้ดังนี้

หน้าที่สำคัญของประชาขน

  1. พิทักษ์ดำรงรักษาไว้ทั้งเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตรงนี้กล่าวได้ว่าประเทศไทยยกย่องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณกาล การรักษาไว้ 3 อย่างจึงเป็นหัวใจสูงสุดของไทย ตามความหมายธงไตรรงค์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ปกป้องประเทศ ช่วยรักษาความมีเกียรติ รวมถึงผลประโยชน์และสาธารณสมบัติต่างๆ ของแผ่นดิน ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
  3. ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
  4. เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับที่ได้มีการจัดไว้ให้
  5. สำหรับผู้ชายต้องเข้ารับราชการทหารตามที่กฎหมายได้ทำการบัญญัติไว้
  6. มีความเคารพ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น ไม่กระทำสิ่งใดก็ตามอันจะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเกลียดชังขึ้นภายในสังคม
  7. เมื่อมีสิทธิต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติโดอิสระ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ หากพูดง่ายๆ ก็คือไม่ใช่แค่การเลือกตั้งระดับประเทศเพียงอย่างเดียว แต่หากตนเองมีสิทธิอันใดก็ตามเพื่อช่วยพัฒนาประเทศก็ควรต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม
  8. ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุน คุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
  9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายได้ระบุ เป็นข้อบังคับของรัฐบาลที่ใช้เก็บจากประชาชน โดยเงินส่วนนี้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ เก็บแบบทางตรงและทางอ้อม
  10. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนเรื่องความทุจริตและทุกๆ พฤติกรรมโดยมิชอบทุกประการ

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญในหลายๆ ฉบับที่ผ่านมา พบว่าฉบับปัจจุบันกำหนดเรื่องหน้าที่ชาวไทยไว้มากที่สุด เมื่อเทียบกับฉบับปี 2550 ที่กำหนดไว้เพียงแค่ 5 ข้อเท่านั้น หากจะมองในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นคงทำให้จำเป็นต้องเพิ่มบทบัญญัติมากขึ้น โดยมีนัยยะแฝงในเรื่องการเคารพสิทธิเสรีภาพ และเน้นเรื่องการไม่กระทำการที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม ข้อนี้น่าจะมีผลมาจากการชุมนุมสร้างความแตกแยกของคนในชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

“หน้าที่” ของประชาชนในประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่หากทุกคนเพิกเฉยไม่พึงปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับใช้ ความผาสุกและความเจริญงอกงามคงจะไม่เกิดขึ้นตามเป้าหมายสูงสุดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในทุกๆ ฉบับ

About the author: admin