freedom-pic

เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมคืออะไร

‘สังคม’ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขได้นั้น นอกจากจะต้องมีกฎหมายเพื่อใช้จัดระเบียบแล้ว ก็ยังมี ประเพณี วัฒนธรรม ที่ใช้เป็นแนวทางควบคุมให้สังคมมีความมั่นคงอีกด้วย ต่อมาเมื่อสังคมเกิดการพัฒนา เจริญเติบโต จนกระทั่งสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้กลไกต่างๆ ที่นำมาจัดการสังคม จำเป็นต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย นั่นเองจึงทำให้ สิทธิ – เสรีภาพ เป็นอีกกลไกหนึ่งทางสังคม ที่เป็นตัวกำหนดว่าสังคมนั้นมีความสุขหรือไม่

เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม คือ สิทธิของลูกจ้างที่จะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยสมาคมนี้เป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งหมด ที่จะเข้าเจรจาต่อรองร่วมกัน จนกระทั่งเกิดกระบวนการระหว่างสหภาพแรงงาน และนายจ้าง ตามปกติแล้วมักเป็นการเจรจาทางด้านทำงาน และจ้างงาน อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าลูกจ้างปราศจากเสรีภาพ การเจรจาต่อรองร่วมก็ไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาได้ เพราะลูกจ้างไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกจ้างจำเป็นที่จะต้องมีอิสระเลือกตัวแทนของตน อีกทั้งนายจ้างต้องไม่แทรกแซงในกระบวนการดังกล่าวเด็ดขาด

ภายในสถานประกอบการซึ่งอยู่นอกระบบ รวมทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก, ขนาดกลาง ส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นของตนเอง รวมทั้งลูกจ้างไม่ได้มีความกระตือรือร้นอยากจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ถึงกระนั้นสิ่งสำคัญที่ลูกจ้างไม่ควรละเลยก็คือ การที่พวกตนมีสิทธิจัดตั้งและเป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งหลายภายในองค์กร สิ่งสำคัญข้อสุดท้าย คือ นายจ้างต้องเคารพสิทธิของลูกจ้าง ห้ามแทรกแซงอย่างเด็ดขาด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 64 ว่าด้วยเรื่องจัดตั้งสมาคม

มาตรา 64 ประชาชนล้วนมีสิทธิเสรีภาพรวมตัว จัดตั้งกันเป็นสมาคม, สหภาพ, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, องค์การเอกชน, องค์การพัฒนาเอกชน รวมทั้งหมู่คณะอื่นๆ อีกมากมายอย่างถูกกฎหมาย

แน่นอนว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ก็ย่อมมีสิทธิเสรีภาพรวมกลุ่มด้วย แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพขั้นตอนบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องจัดทำบริการสาธารณะ ตามกฎหมายบัญญัติ

ในเรื่องของการจำกัดเสรีภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยมีเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่คือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน สามารถรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม, สหภาพ, กลุ่มเกษตรกร, องค์การเอกชน รวมทั้งสมาคมอื่นๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งมีเสรีภาพรวมกลุ่มเช่นเดียวกัน แต่ต้องไม่กระทบต่อการบริหารราชการหรือความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ

การจำกัดสิทธิเสรีภาพนี้กระทำมิได้ ยกเว้นถ้าอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ ได้แก่…

  • เพื่อคุ้มครองแก่ประโยชน์ของสาธารณะ
  • เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
  • เพื่อป้องกันผูกขาดทางเศรษฐกิจ

About the author: admin