fundamental-rights-freedom

ประชาธิปไตยของประชาชนสิทธิเสรีภาพ

คำว่า สิทธิ – เสรีภาพ เป็นคำสองคำซึ่งมักมาควบคู่กัน โดยในอดีตผ่านมารัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย ได้มีการกำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คำว่า สิทธิ มักมีคำที่มาคู่กันอยู่เสมอนั่นก็คือ หน้าที่’ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เมื่อมีคำว่า สิทธิ’ ก็ต้องมี หน้าที่’มาเคียงข้างกันเสมอ

สิทธิ’ คือ ประโยชน์ของบุคคลตามกฎหมายสนับสนุน รวมทั้งปกป้องไม่ให้เกิดการละเมิด ตลอดจนบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ ในกรณีมีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิส่วนบุคคล, สิทธิชื่อเสียง, สิทธิเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น

สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

สิทธิ-เสรีภาพ มักมาคู่กันเสมอ จนกระทั่งทำให้หลายๆ คนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า มันเป็นคำเดียวกัน โดยความจริงแล้ว คำว่า เสรีภาพ หมายถึง การตัดสินใจด้วยตัวเองของมนุษย์ในการจะเลือกดำเนินการกระทำของตัวเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น นอกจากนี้ยังเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง ในการจะทำ หรือไม่ทำ อะไรซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

แต่การที่มนุษย์จะกระทำสิ่งใดนั้น นอกเหนือไปจากปัจจัยไม่แหกคอกกฎหมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม เช่น ธรรมเนียม, วัฒนธรรม, ศีลธรรม อีกด้วย

ส่วน หน้าที่ หมายความถึง ภารกิจซึ่งต้องทำด้วยความรับผิดชอบ แต่เมื่อนำคำว่า หน้าที่ มารวมกับคำว่า ประชาชนชาวไทย แล้วก็จะเป็น หน้าที่ของประชาชนชาวไทย มันคือภาระความรับผิดชอบซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้บุคคลในประเทศ ไทยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายทุกประการ  ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและจะถูกลงโทษ

ด้วยเหตุนี้ สิทธิ – หน้าที จึงเป็นของคู่กันเสมอมา แต่ประชาชนของประเทศใดๆ ก็ตาม จะมีทั้งสองสิ่งนี้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนย่อมมีสิทธิมากกว่าการปกครองระบอบอื่น เนื่องจากเป็นผู้ถือเป็นเรื่องสำคัญสุด นั่นก็คือ สิทธิปกครองตนเอง

เพราะฉะนั้นแล้วการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ไม่ใช่แค่เรื่องมีรัฐธรรมนูญอันดีงามและสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ประชาชนในประเทศยังต้องมีความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคมด้วยการยึดถือความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังต้องมีความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่างๆ ของตนเองและชุมชนอย่างเข้มแข็ง สิ่งสำคัญอีกข้อก็คือ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยความเต็มใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสรเสรี ไปในแนวสร้างสรรค์และต้องการทำให้สังคมดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติของเรา สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบ จนมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์

About the author: admin