News

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มั่นคง

ย้อนความไปตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทย มีการเลิกใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญทั้งถาวรและชั่วคราวมาแล้ว 20 ฉบับ ส่วนฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชาธิปไตยของประชาชนสิทธิเสรีภาพ

คำว่า สิทธิ – เสรีภาพ เป็นคำสองคำซึ่งมักมาควบคู่กัน โดยในอดีตผ่านมารัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย ได้มีการกำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คำว่า สิทธิ มักมีคำที่มาคู่กันอยู่เสมอนั่นก็คือ หน้าที่’ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เมื่อมีคำว่า สิทธิ’ ก็ต้องมี หน้าที่’มาเคียงข้างกันเสมอ

เสรีภาพของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นอาจจะต้องมีเรื่องราวทางสังคมเกี่ยวข้องอย่างมากมาย เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม นอกจากกฎหมาย ความเชื่อ ประเพณี และบรรทัดฐานแล้ว เชื่อว่าเสรีภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไขว่คว้าหามากที่สุด เนื่องจากเสรีภาพอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรก ว่าแต่เสรีภาพหมายถึงอะไรได้บ้าง เรามาหาความหมายกันตรงนี้ เสรีภาพคืออิสระ คำจำกัดความอย่างแรก หลายคนเชื่อว่า เสรีภาพ คือ อิสระ ที่ปลดล็อคตัวเองจากพันธนาการทุกอย่างที่มัดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฏระเบียบ ประเพณี ทุกอย่าง อิสระในการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ การดำเนินชีวิต เป็นต้น แต่การอยู่ร่วมกัน เสรีภาพ อาจจะมีความหมายถึงอิสระก็จริงอยู่ แต่หมายถึงอิสระที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและไม่ละเมิดผู้อื่นนั่นเอง