News

เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างไร

สำหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกคน ในการเลือกยึดถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง โดยยืนอยู่บนหลักพื้นฐาน 2 ประการ ได้แก่…

ตัวอย่างเสรีภาพในการพูดเป็นอย่างไร

‘เสรีภาพในการพูด’ หรือ ‘Freedom of speech’ คือ สิทธิทางการเมือง ในการสื่อสารคำพูดของบุคคล ทั้งพูด, แสดงออกถึงท่าทาง, สื่อสารด้วยตัวหนังสือ ทั้งกระดาษและในโลกออนไลน์ รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงเพลง, ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยสิทธิเสรีภาพในการพูด

เราทุกคนมีสิทธิอะไรบ้าง

สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งที่ประชาชนทุกคนพึงมี ซึ่งอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์ โดยสิทธิดังกล่าวแทรกตัวอยู่ในการดำรงชีวิตส่วนบุคคลและสังคม โดยมีทั้งสิทธิทั้งตามกฎหมายและสิทธิอันไม่ขึ้นกับบทบัญญัติของกฎหมาย หากแต่เกิดจากมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึง ความถูกต้อง, เป็นธรรม, ยุติธรรม แรกเริ่มคำว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ จะถูกกล่าวถึงในชื่ออื่น เช่น สิทธิในธรรม หรือสิทธิในธรรมชาติ เป็นต้น