News

หน้าที่ของประชาชนในปัจจุบัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 ได้บัญญัติหน้าที่ของประชาชนคนไทยไว้ 10 ข้อ ที่ชาวไทยพึงมีหน้าที่ปฏิบัติในสังคม เพราะรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นการกำหนดโครงสร้างในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม คนในประเทศมีสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเสรี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ตามมา โดยรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ปี 2560 ได้บัญญัติไว้ดังนี้

เสรีภาพในการเดินทางสังคม

เสรีภาพในการเดินทางเป็นสิทธิเสรีภาพอิสระของทุกคนในประเทศ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องให้ความคุ้มครอง ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ปี 2560 มาตรา 38 บัญญัติไว้ทำนองว่า ทุกๆ คนต้องมีเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการเลือกถิ่นที่อยู่

เสรีภาพทางสังคมที่คุณต้องรู้

ขอยกตัวอย่างกรณีเพลงดังเพลงหนึ่งของกลุ่มศิลปินแร็พเปอร์ สร้างความสนใจให้กับคนทั้งประเทศ ติดแฮชแท็กอันดับ 1 บนโลกโซเชียล ติดอันดับ 1 บน  iTunes Thailand Charts และภายใน 1 สัปดาห์ มียอดวิวถึง 5 ล้านวิวบนยูทูป แต่กลับมีความคิดเห็นทั้งไม่พอใจและเห็นด้วยจนข่าวออกครึกโครมจะตามจับกลุ่มศิลปินเหล่านี้ แต่สุดท้ายยกเลิกประกาศจับ เพราะพวกเขาเพียงแค่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นภายในสังคมได้