Basic-freedom

เสรีภาพพื้นฐานในครอบครัว

ครอบครัว หน่วยย่อยเล็กที่สุดของสังคม หากแต่เป็นสถาบันหลักของหน่วยสังคมมนุษย์ ซึ่งอยู่รวมกันโดยมีจุดมุ่งหมาย คือการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพื่อสร้างความเจริญให้เป็นสังคมใหญ่สืบต่อไป ด้วยเหตุนี้สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญอีกสถาบันหนึ่ง ถ้าสังคมใดพบครอบครัวล้มเหลวจำนวนมาก เช่น พ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรมลูกหลาน จนก่อให้เกิดปัญหาต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สังคมก็จะเต็มไปด้วยคนไม่สมบูรณ์ทางจิตใจ ทางความคิด และการศึกษา ถ้าไม่มีการเลี้ยงดูเด็กตามสมควร สังคมก็จะเต็มไปด้วยผู้ป่วยทางกายทางจิตใจ ตลอดจนเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีรวมทั้งผู้บริหารประเทศ

‘สิทธิ-เสรีภาพในครอบครัว’ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งทุกๆ คนมีสิทธิจะเป็นตัวของตัวเอง เช่น ชาวสก๊อตแลนด์เพศชายที่สวมกระโปรงของท้องถิ่น โดยลายผ้านั้นจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของตามแต่ละตระกูล หรือ ถ้าเป็นชาวจีนก็จะมี ‘แซ่’ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตระกูล เป็นต้น สำหรับชาวไทยเริ่มมีนามสกุลมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ทำให้เกิดความแข็งแกร่งแก่สถาบันครอบครัว ระบบครอบครัวไทยจึงมีการรับรองโดยรัฐ

‘สิทธิ-เสรีภาพในครอบครัว’ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่าย อย่างไร้เหตุผลหรือทำตามใจตน ยกเว้นเรื่องประเด็นอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมดีงาม หรือขัดต่อสิทธิของเยาวชนในครอบครัว พุดง่ายๆ คือ สมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับสามีที่ใช้กำลังทำร้ายภรรยาก็จัดเป็นคดีอาญาได้ มิใช่ ‘เรื่องของผัวเมีย’ตามที่หลายๆ คนกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นคำพูดที่ผิด ใช้นำมาอ้างไม่ได้ ส่วนสมาชิกวัยเด็กก็ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อรับการศึกษาอบรมภาคบังคับ เพราะฉะนั้นการทำร้ายร่างกายตบตีลูกหลานแบบทารุณกรรมจะกระทำมิได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของสมาชิก ก็ยังมีบางส่วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยรัฐไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เช่น สิทธิเสรีภาพในการเลือกแนวทางการศึกษา เป็นต้น โดยทางรัฐบาลไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะถือว่าเป็นสิทธิของสมาชิกในครอบครัวที่จะตัดสินใจกันเอง

หากแต่สิ่งที่รัฐสามารถทำได้ก็คือ ต้องให้การศึกษารวมทั้งความเข้าใจถูกต้องแก่บุคคลในสังคม ให้เล็งเห็นความสำคัญของปัจเจกบุคคลในครอบครัว เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นตัวของตัวเอง มีการตัดสินใจเลือกวิชาชีพและอนาคตของตนเองตามความเหมาะสม รวมถึงการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวมีความคิดถูกต้อง เต็มไปด้วย ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติสืบต่อไป แต่ทั้งนี้ทางรัฐที่เป็นประชาธิปไตยก็สามารถทำได้ด้วยการเสนอนำแนะ หากแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

About the author: admin