Studen-freedom

เสรีภาพของนักเรียนมีจริงหรือไม่

การศึกษาถือเป็นสิทธิเสรีของเด็กทุกคนที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องจัดภาคการศึกษา เด็กจึงเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่มีเสรีภาพในด้านการศึกษา ตามหน้าที่ของประชาชนซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่า เด็กต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ โดยเป็นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องดูแลและดำเนินการให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา

ว่าด้วยเรื่องของเสรีภาพนักเรียน

ในภาคศึกษาอันถือว่าเป็นหน้าที่หลักของทุกคน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ระบุในมาตรา 54 ไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้จะเห็นว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของนักเรียนทุกคน ที่ต้องได้รับโอกาสเสมอกันสำหรับการได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นความเสมอภาคสำหรับการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางที่นักเรียนไทยจำเป็นต้องได้รับการศึกษาขั้นต่ำทั้งหมด 12 ปี ถือว่าเป็นระดับการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดในช่วงอนุบาล ประถม และมัธยมต้น ทั้งนี้สิทธิเสรีภาพของนักเรียนยังว่าด้วยตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติร่วมกันในข้อที่ 26

(1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องเป็นภาคบังคับ การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคสำหรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม

(2) การศึกษาจะต้องมุ่งถึงการพัฒนาบุคลิกภาพมนุษย์แบบเต็มความสามารถ ช่วยเสริมสร้างความเคารพต่ออิสรภาพและสิทธิมนุษยชน การศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม มิตรภาพระหว่างประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนาทั้งมวล จะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

ถ้าจะพูดง่ายๆ ตามหลักแห่งเสรีภาพของนักเรียน คือ การเปิดกว้างให้นักเรียนมีอิสระทางด้านความคิด ความเชื่อ การแสดงออก โดยปราศจากการครอบงำและการบังคับ โดยจัดการศึกษาแบบหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวถนัดของตน ความชอบ ความรักในแต่ละวิชาหรือวิชาชีพที่เรียน จนถึงการเปิดกว้างให้นักเรียนเคารพความเป็นตัวตน ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น โดยไม่มีหน่วยงานใดปิดกั้น ทำลาย หรือสั่งห้ามปฏิบัติตามประเพณีที่นักเรียนนับถือปฏิบัติตามกันในแต่ละท้องที่ เช่น ภาษา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุนด้านความเป็นมนุษยชนพื้นฐานอย่างเต็มกำลัง

การศึกษา จึงเป็นรากฐานสำคัญของประชากรในประเทศ เมื่อนักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม ได้รับส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านจะทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในด้านความรู้ ถ้าหากปลูกฝังในด้านจริยธรรมด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เด็กนักเรียนเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในสังคมโดยรวม ดังนั้นการให้สิทธิเสรีภาพให้กับนักเรียนจึงเป็นการปูแนวทางที่ดีของสังคมในประเทศต่อไป

About the author: admin