rights-freedom

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่น่ารู้

การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขสันตินั้น จะต้องมี กฎหมาย เพื่อใช้จัดระเบียบสังคม อีกทั้งยังประกอบด้วย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นแนวทางซึ่งใช้เชื่อมโยงให้สังคมมีความมั่นคงอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมี สิทธิ-เสรีภาพ อันเป็นอีกกลไกหนึ่งของสังคม ที่จะเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าสังคมนั้นๆ มีความสุขและสันติในหมู่มวลประชาชนไหม

สิทธิ หมายความถึง ประโยชน์ตามที่กฎหมายของรัฐรับรองรวมทั้งคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิด ตลอดจนบังคับให้เป็นไปตามสิทธิหากมีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิครอบครัว, สิทธิส่วนตัว, สิทธิเลือกเรียน, สิทธิการเดินทาง, สิทธิทรัพย์สิน เป็นต้น

เสรีภาพ คือ อำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองของมนุษย์ในการทำการใดๆ โดยไม่มีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น แต่ถึงกระนั้นสิ่งใดที่ตัดสินใจทำต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่สำหรับความเป็นจริงก็คือ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บุคคลผู้นั้นยังต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม อย่าง ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อีกด้วย ดังเช่น สรุปแล้ว สิทธิ-เสรีภาพ จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้น มีความสงบสุข – สันติ มีความเป็นประชาธิปไตยไหม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 12 ระบุไว้ว่า เมื่อบุคคลใดก็ตาม ถูกแทรกแซง เรื่องชีวิตส่วนตัว, ครอบครัว, เคหสถาน, การสื่อสาร รวมทั้งถูกด่าทอ ปรามาส ในเกียรติยศและชื่อเสียง ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

การละเมิดสิทธิส่วนตัว

การละเมิดสิทธิส่วนตัว บางครั้งก็เรียกว่า การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คือ การทำใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายทั้งทางร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง ไม่ว่าจะกระทำโดยเจตนา หรือประมาทก็ตาม ซึ่งต้องมีการชดเชยค่าสินไหมเกิดขึ้น

การละเมิดสิทธิส่วนตัวทางด้านข้อมูลและสารสนเทศ

  • แอบเข้าไปดูข้อความใน E-Mail ตลอดจนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาต และแอบบันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น
  • ใช้เทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม ในติดตามพฤติกรรมของบุคคลอื่น เช่น บริษัทใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับการใช้ของพนักงาน ถึงจะเป็นการติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ก็ตาม หากแต่กิจกรรมส่วนตัวหลายอย่างของพนักงานก็จะถูกจับตามองไปด้วย เช่น การสนทนากับคู่รัก เป็นต้น ทำให้พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
  • การนำข้อมูลของลูกค้ามาจากแหล่งต่างๆ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาดหรือหาเงิน
  • รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ E-Mail เลขบัตรเครดิต รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนำไปขายต่อให้แก่บริษัทอื่น
  • บุกรุกสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

About the author: admin