fundamental-rights

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มั่นคง

ย้อนความไปตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทย มีการเลิกใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญทั้งถาวรและชั่วคราวมาแล้ว 20 ฉบับ ส่วนฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

‘รัฐธรรมนูญ’ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ โดยมีสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นกฎหมายสูงสุด คือ กฎหมายใดๆ ก็ตามจะมีความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นแม่บทนั้นไม่ได้ มันคือ หลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการรับรองไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจวบจนถึงปัจจุบัน มีการวางบทบัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือ…

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายใด จะมาขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้”นอกจากนี้รัฐธรรมนูญต่างฉบับกัน ก็มีแนวคิดในหลากหลายด้านด้วยกัน หนึ่งในแนวคิดที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ ‘สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญในความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็นหลักการสำคัญของขั้นตอนปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ สิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งความเสมอภาคจึงเข้ามาเป็นบทบัญญัติหลักๆ ของรัฐธรรมนูญทางด้านแนวคิดพื้นฐาน

เนื่องจากการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญนั้น ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการคุ้มครองประชาชนนั่นเอง สำหรับวิธีจัดการรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องจะใส่ใจถึงการคุ้มครองทางด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเสมอมา เนื่องจากสิทธิเสรีภาพเป็นทั้งเกียรติยศรวมทั้งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ความเสมอภาค คือการกำหนดหลักความเสมอภาค รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความแตกต่างกัน ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทางด้านกฎหมายเหมือนกันหมด

ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าละเลยเรื่องเหล่านี้แล้ว ย่อมส่งผลต่อประเทศชาติตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหลักการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องมีการนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการนำเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาบัญญัติไว้ในหมวด 3 มาตรา 25 – 49 ด้วย

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย พ.ศ. 2560 มีการรับรองไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่มาตรา 25 จนกระทั่งถึงมาตรา 49 นอกจากจะบัญญัติเฉพาะไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเข้มงวดแล้ว ก็ยังมีข้อห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นๆด้วย คือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งใดนั้นได้ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือสร้างความแตกแยกต่อประเทศ ไม่ทำให้เกิดการสั่นคลอน รวมทั้งไม่ทำลายความสงบตลอดจนศีลธรรมอันดีงามบุคคลทั้งหลาย และต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น

About the author: admin